Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczKoncepcja pracy szkoły

WSTĘP OD DYREKTORA SZKOŁY

Przygotowując się do pisania koncepcji pracy szkoły miałam na uwadze przede wszystkim ucznia jako jej klienta oraz nauczycieli, których pracą tak należy kierować, by sprostali zarówno oczekiwaniom tychże uczniów , jak i oczekiwaniom ich rodziców.
Głównym celem pracy szkoły jest wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, więc wszystkie działania podejmowane w tej placówce muszą służyć jego realizacji. Koniecznością współczesności jest przedłużanie systemu szkolnego
i stworzenie mechanizmów przystosowania i adaptacji człowieka do coraz bardziej wymagającego specjalizacji świata. W przyszłość tą wpisuje się rola gimnazjum, jednego z ważniejszych atrybutów polskiej reformy edukacji. Gimnazjum to nie tylko struktura organizacyjna, to także koncepcja wychodząca naprzeciw gwałtownym zmianom kulturowym i mentalnym, generowanym przez postęp techniczny, globalizację
i integrację.
Edukacja w gimnazjum polega przede wszystkim na szeroko rozumianym kształceniu ( obejmującym zintegrowaną działalność poznawczą i wychowawczą), stymulującym rozwój każdego ucznia adekwatnie do jego możliwości. Tego rodzaju działalność prowadzona jest w szkole w różnych formach organizacyjnych – zarówno lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, a także pozaszkolnych ( wycieczki ). Stąd wynika, że poziom edukacji zależy od tego,
w jakim stopniu przyczynia się ona do rozwoju ucznia. Im lepsze są w szkole warunki do tego, aby uczeń mógł wielostronnie rozwijać swoją osobowość – tym wyższy jest poziom oferowanej przez szkołę usługi edukacyjnej.
Placówka oświatowa powinna zapewnić opiekę dziecku, zagwarantować mu należne prawa, stworzyć warunki do właściwego rozwoju psychicznego i fizycznego. Art. 72 ust. 1 Konstytucji, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzwiskiem i demoralizacją”  stanowi myśl przewodnią
w szkolnym programie wychowawczym. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie podejmowane działania służyły dobru naszego ucznia.
Również jako szkoła ogólnodostępna gwarantujemy edukację i rozwój uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dajemy wszystkim dzieciom równe szanse startu, które są dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Uczniem naszej szkoły może być każde dziecko niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych, emocjonalnych i innych.
Przed szkołą XXI wieku stoi nowe wyzwanie – przygotować uczniów do funkcjonowania w przyszłości. Dlatego dyrektor powinien stać się orędownikiem i inspiratorem działań zmierzających do osiągnięcia tego celu. Pobudzanie do nowatorstwa i wszechstronna pomoc w jego urzeczywistnieniu jest jego podstawową powinnością.
Dyrektor chcąc, aby jego szkoła była pozytywnie postrzegana
w środowisku musi wykazać się umiejętnościami :
-    nadzoru i oceniania tworzonych przez nauczycieli programów nauczania;
-    tworzenia w szkole wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli;
-    Pozyskiwania pozabudżetowych środków poprzez sponsoring
i wykorzystywanie różnych możliwości zarabiania pieniędzy przez szkołę czy środki unijne;
-    promowania szkoły i takiego działania, aby rodzice i uczniowie chcieli wybrać właśnie tę, a nie inną;
-    posługiwania się różnymi mechanizmami nadzoru pedagogicznego.
 

PEŁNA WERSJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY W ZAŁĄCZNIKU
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA